Psycholog

ZADANIA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU

Moim zadaniem jako psychologa przedszkolnego jest objęcie opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz współpraca z wychowawcami i rodzicami.

Określenie opieka psychologiczna obejmuje:

 • wspieranie rozwoju dzieci
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
 • wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
 • dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb
 • diagnozowanie gotowości szkolnej sześciolatków

Formy pracy:

 • obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć prowadzonych przez wychowawczynie, a także czynne uczestnictwo w tych zajęciach – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych, umiejętności skupienia uwagi;
 • zajęcia indywidualne – gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy potencjalnych możliwości dziecka, rozpoznania jego indywidualnych potrzeb, a także dostarczenia wsparcia i pomocy;
 • zajęcia grupowe – mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości,  poczucia bezpieczeństwa, naukę wyrażania i nazywania emocji;

Wsparcie dla rodziców:

 • konsultacje indywidualne - W ramach konsultacji indywidualnych proponuję spotkania z rodzicami raz na dwa miesiące. W trakcie spotkania omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i badań psychologicznych (przeprowadzonych na prośbę rodzica lub wychowawcy) oraz efekty podejmowanych działań terapeutycznych (jeśli dziecko jest objęte taką formą opieki) . Jest to również czas na rozwiązywanie problemów wychowawczych, a gdy wskazana jest dodatkowa pomoc, opinia, czy orzeczenie, oferuję pomoc w poszukiwaniu godnych zaufania specjalistów.
 •  spotkania w trybie natychmiastowym, gdy sytuacja tego wymaga
 • spotkania grupowe, które mają na celu upowszechnianie wiedzy psychologicznej, w tych obszarach, które Państwa – rodziców interesują i są ważne z punktu widzenia rozwoju i wychowania dziecka, a także dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań typowych sytuacji problemowych pojawiających się w każdej rodzinie.

Zapraszam wszystkich rodziców.